Home / Aktualności / VII Forum Gospodarcze TIME – Telekomunikacja, Internet, Media, Elektronika

VII Forum Gospodarcze TIME – Telekomunikacja, Internet, Media, Elektronika

Posted on

Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z Januszem Piechocińskim, Ministrem Gospodarki, otworzyła VII Forum Gospodarcze TIME (Telekomunikacja, Internet, Media, Elektronika).

9 marca br. w Warszawie odbyło się VII Forum Gospodarcze TIME, zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Konferencję otworzyli: Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki oraz Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która jednocześnie objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Forum Gospodarcze TIME od kilku lat skupia przedstawicieli przemysłu ICT, którzy podsumowują dorobek sektora nowoczesnych technologii w minionym roku, prezentują stan realizacji celów i potrzeb branży, a także omawiają najważniejsze zagadnienia problemowe, których rozwiązywanie decyduje o tempie i kierunkach rozwoju rynku komunikacji elektronicznej w Polsce i na świecie. Celem tegorocznego FG TIME było zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia działań organizacyjnych i inicjatyw ustawowych, wydania rozporządzeń, ustanowienia polityk jednostek administracji centralnej i terenowej oraz wydania zaleceń dotyczących modernizacji programów edukacyjnych w szkolnictwie, w tym również w szkolnictwie wyższym.

Minister Piechociński, otwierając konferencję podkreślał, że najistotniejszym czynnikiem innowacyjności jest współpraca różnych branż i sektorów oraz dbałość o rozwój kadr:  – Polski sektor ICT wykształcił doskonałe kadry, ale należy mieć świadomość ciągłych zmian i być gotowym na ciągłe dostosowywanie i rozwój. (…) Dlatego konieczna jest kooperacja polityki, administracji, samorządów, biznesu i świata nauki. Nie jest ważne to, co było. Ważne to, co jest teraz i co będzie w przyszłości.

Prezes Gaj odniosła się do Dyrektywy UE z 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej, tzw. Dyrektywy kosztowej. Zaznaczyła, że dokument wyraźnie promuje „filozofię współdzielenia”, a więc współkorzystanie z już istniejących sieci telekomunikacyjnych oraz innego rodzaju infrastruktury – energetycznej, wodnokanalizacyjnej, drogowej, kolejowej czy lotniskowej na zasadzie „każdy zyskuje”. – Obecnie wiele podmiotów broni się przed udostępnianiem swojej infrastruktury obawiając się wspierania konkurencji, czy też aby uniknąć ewentualnych problemów technicznych lub organizacyjnych. Ale, jak powiedział Eisenhower: Ani człowiek mądry, ani człowiek odważny nie kładzie się na szynach historii, żeby czekać, aż go przejedzie pociąg przyszłości. – mówiła Prezes UKE. Przypomniała również, że proces inwentaryzacji infrastruktury i usług dostępu do Internetu szerokopasmowego jest od kilku lat prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), choć wymaga: (…) w pierwszej kolejności rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostępu do swojej infrastruktury technicznej na innych właścicieli infrastruktury pasywnej związanej m.in. z liniami kolejowymi, energetyką, czy nawet lotniskami – oraz – wprowadzenia ujednoliconych zasad współkorzystania z infrastruktury technicznej.

Organizatorzy spotkania podkreślali, że tematy konferencji zostały ściśle powiązane z faktem, że właśnie rozpoczyna się realizacja programów operacyjnych UE, a sposób wykorzystania środków na inwestycje infrastrukturalne, przeznaczonych do dyspozycji w latach 2014-2020 zadecyduje, czy polski sektor ICT wstąpi na innowacyjną ścieżkę rozwoju, czy też zamknie się w pułapce średniego dochodu. W związku z tym zagadnienia poruszane podczas forum skupiały się na wszystkich czynnikach mogących wzmocnić innowacyjność polskiej gospodarki. Dyskusje koncentrowały się na czterech obszarach tematycznych, kluczowych dla sprawnej organizacji procesów modernizacji gospodarki:

1. Synergii innowacji i standaryzacji oraz ich wpływie na pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie procesów cyfryzacji gospodarki.
2. Integracji cyfrowej inwestycji w infrastrukturę techniczną.
3. Wspólnym rynku telekomunikacyjnym i cyfrowym.
4. Programie budowy systemu bezpieczeństwa cyfrowego Państwa, instytucji, przedsiębiorstwa i obywatela.

Każdy z powyższych tematów był przedmiotem oddzielnej sesji, składającej się z prezentacji wprowadzającej i dyskusji ekspertów.

Więcej informacji na temat Forum Gospodarczego TIME można znaleźć na stronie internetowej FG TIME.

Dodaj komentarz

Top