Home / Aktualności / Projekty strategiczne Przewidziane do Przygotowania i realizacji do roku 2020

Projekty strategiczne Przewidziane do Przygotowania i realizacji do roku 2020

Posted on
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, zapewniającego przejrzystość funkcjonowania administracji i dostarczającego na poziomie wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo oraz zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej (w tym wyeliminowanie powielających się funkcjonalności); komponenty programu:
 1. rozbudowa Systemu Rejestrów Państwowych
 2. budowa eID – system identyfikacji i uwierzytelniania obywateli
 3. wprowadzenie EZD – jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji rządowej
 4. zapewnienie Wspólnej Infrastruktury Państwa
 5. stworzenie Portalu Rzeczypospolitej Polskiej – jednolita brama informacyjno-usługowa administracji umożliwiająca dostęp do informacji o działaniach administracji i rejestrów państwowych oraz możliwość korzystania z pełnej oferty usług publicznych
 6. koncepcja Głównego Informatyka Kraju – centralizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz integracja zasobów i systemów teleinformatycznych Państwa; celem jest obniżenie kosztów wytwarzania oraz utrzymania systemów IT.
 • Paperless Poland (Od papierowej do cyfrowej Polski) – zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym, wprowadzenie kompleksowych e-zamówień publicznych, w tym e-fakturowania.
 • Cashless Poland (rozwój obrotu bezgotówkowy) – zapewnienie dominującego udziału transakcji bezgotówkowych w obrocie gospodarczym, w szczególności poprzez narodowy schemat płatniczy, który ułatwi m.in. opłacanie czynności administracyjnych oraz zmniejszy prowizje płacone przez firmy i obywateli od każdej transakcji bezgotówkowej.
 • Narodowy Plan Szerokopasmowy – zapewnienie, dostępnej na całym terytorium Rzeczypospolitej, infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej bez barier technologicznych szybki dostęp do Internetu, rozwój społeczeństwa cyfrowego, rozwój nowoczesnej edukacji, rozwój badań i in- nowacji, tworzenie jednolitego rynku cyfrowego, bezpieczny i szybki dostęp do elektronicznych usług publicznych oraz sprawną komunikację między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem.
 • Dedykowany instrument finansowy na rzecz MŚP działających w sektorze telekomunikacyjnym (teleinformatycznym) – wsparcie pozycji MŚP telekomunikacyjnych w relacjach z instytucjami finansowymi, jak również dla potrzeb aktywnego oddziaływania na zakres dostępnej dla nich oferty finansowania działalności inwestycyjnej prowadzonej w ramach projektów szerokopasmowych; zwiększenie skali inwestycji realizowanych przez sektor MŚP na obszarach, które są przedmiotem zainteresowania inwestorów, szczególnie ułatwienie dostępności środków na rozbudowę własnych sieci już istniejących, a także na obszarach białych.
 • Kompetencje w społeczeństwie informacyjnym – realizacja działań Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: komponent I – dofinansowanie takich projektów, które w jak najszerszy sposób uwzględnią działania podejmowane na rzecz włączenia obywateli w kreowanie społeczeństwo informacyjnego w Polsce; komponent II – rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania.
 • Otwarte Dane Publiczne – celem programu jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl.
 • Realizacja działań podnoszących dostępność i jakość e-usług publicznych w obszarze wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa, w szczególności systemu elektronicznej rejestracji rozpraw sądowych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) w zakresie realizacji priorytetu 2 E-administracja i otwarty rząd.
 • Poczta Polska jako strategiczny filar państwa w rozwoju e-government – rozbudowa e-usług przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A. (na platformie Envelo) w ramach projektu przyspieszenia cyfryzacji i stworzenia platformy elektronicznych relacji państwo – obywatel.

Źródło MG.GOV.PL

Projekt SOR_2016_D

Dodaj komentarz

Top