Home / Aktualności / Sat4Edu-PL

Sat4Edu-PL

Posted on

Pilotażowy projekt satelitarnego dostępu szerokopasmowego dla szkół finansowany ze środków publicznych UE dla szkół, które obecnie mają bardzo ograniczone możliwości dostępowe.

Mimo wysiłków mających na celu zapewnienie szybkiego dostępu szerokopasmowego wszystkim obywatelom, przedsiębiorcom, jednostkom administracji publicznej oraz instytucjom edukacyjnym w krajach UE ciągle jeszcze występują tzw. obszary białe, w których nikt nie oferuje dostępu szerokopasmowego i nie zapowiada takiego dostępu w najbliższej przyszłości. Choć formalnie inwestorzy mogą dla inwestycji w takich obszarach uzyskać wsparcie ze środków publicznych jeśli dostęp taki nie jest oczekiwany w ciągu najbliższych trzech lat, to jednak zdarzają się przypadki, w których obszary takie pozostaną “permanentnie białe” z powodu niskiej gęstości zaludnienia, czynników demograficznych czy geograficznych (np. wioski na niewielkich wyspach lub na terenach górskich). Jednak nawet w takich wykluczonych cyfrowo miejscach niezbywalnym prawem obywateli jest dostęp do odpowiedniej edukacji, a zwłaszcza edukacji na poziomie podstawowym. Jest to niezwykle ważne w małych odległych szkołach w miejscowościach, w których dla inwestorów prywatnych i operatorów komercyjnych popyt jest niewystarczający nie tylko do pokrycia kosztów budowy sieci szerokopasmowej (z ewentualną pomocą publiczną), ale także do utrzymania tej sieci.  Dla szkół na takich obszarach rozwiązaniem może być szerokopasmowy dostęp satelitarny. Możliwości wykorzystania tej technologii były rozpatrywane w opracowaniu “Satellite broadband for schools: Feasibility study” – SMART 2015/0061 (Satelitarny dostęp szerokopasmowy dla szkół – studium wykonalności), opublikowanym we wrześniu 2017 r. Wnioskiem z tego opracowania było, iż dostęp satelitarny może być skuteczną metodą dostarczania multimedialnych materiałów edukacyjnych szkołom, które obecnie mają bardzo ograniczone możliwości dostępowe.

Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu projektu pilotażowego w celu sprawdzenia praktycznych aspektów dostępu satelitarnego dla szkół oraz realnej oceny takiego przedsięwzięcia. W ramach pilotażu uruchomiony zostanie szerokopasmowy dostęp satelitarny w wybranych szkołach położonych na wspomnianych obszarach permanentnie białych.

Konsorcjum SAT4EDU, w skład którego wchodzą SoftCream Software Ltd, Fundacja APPCO, Fundacja EZEV oraz PKE, będzie ubiegać się o środki w celu realizacji tego projektu.  

Konsorcjum zachęca do współpracy np. szkoły, które nie zostały zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu OSE (Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej). Konsorcjum SAT4EDU – podpisując stosowne porozumienia z kierownictwem szkół i/lub z ich organami prowadzącymi – zapewni szkołom dostęp satelitarny. Zapewnienie dostępu oznaczać będzie instalację sprzętu (anteny odbiorczo-nadawczej, odpowiednich modemów i routerów zapewniających transmisję dwukierunkową), usługi dostępu szerokopasmowego poprzez zawarcie przez konsorcjum stosownej umowę z dostawcą usług dostępu satelitarnego oraz podłączenie szkolnych urządzeń dostępowych (komputerów, routerów, przy czym preferowane będzie podłączenie w ten sposób szkolnej sieci lokalnej). Przez okres minimum 12 do maksimum 24 miesięcy (zależności od ostatecznego harmonogramu projektu zatwierdzonego przez Komisję Europejską) żadne koszty usług dostępowej nie będą obciążały szkół uczestniczących w projekcie ani ich instytucji właścicielskich lub zarządzających (jednostek samorządu terytorialnego). Koszty usług dostępowych (wynajem/użyczenie sprzętu łącznościowego oraz koszt abonamentu dostępowego) zostaną w całości pokryte przez konsorcjum realizujące projekt. Szkoła ponosić będzie ewentualny koszt utrzymania połączenia po swojej stronie (utrzymanie działania, zgłoszenia ewentualnych awarii – np. przez administratora szkolnej sieci czy informatyka nadzorującego szkolny sprzęt komputerowy). Od szkół uczestniczących w projekcie konsorcjum oczekuje wykorzystywania dostępu satelitarnego w codziennej działalności edukacyjnej, współpracy z konsorcjum w monitoringu działań oraz w przygotowaniu raportu końcowego projektu prezentującego wyniki i zawierającego wnioski (współpraca ta polegać może np. na ewidencjonowaniu czasu dostępu, korzyści, problemów czy trudności realizacyjnych i operacyjnych). Monitoring techniczny oraz logi transmisyjne sporządzane automatycznie przez urządzenia lub przez operatora dostępu satelitarnego lub przez inne systemy będą wykorzystywane przez konsorcjum w postaci zanonimizowanej, tylko w celu zbierania danych technicznych i statystycznych wymaganych do oceny sprawności łącza oraz jakości usług operatora satelitarnego.

Konsorcjum zapewni szkołom wsparcie techniczne, w tym dotyczące ciągłości działania oraz bezpieczeństwa dostępu – zarówno w fazie konfiguracji połączenia, jak i w fazie operacyjnej. W zależności od potrzeb danej szkoły konsorcjum zapewni też podstawowe przeszkolenie osobie wyznaczonej przez szkołę jako osoby odpowiedzialnej za operacyjne utrzymanie dostępu ze strony szkoły w ramach projektu.

Zakres projektu nie obejmuje dostarczanie przez konsorcjum treści multimedialnych ani też materiałów edukacyjnych. Szkoły uczestniczące w projekcie będą miały całkowicie wolną rękę w wyborze takich treści odpowiednio do ich programów edukacyjnych, ich preferencji oraz powinności prawnych itp. 

Na zakończenie projektu urządzenia zostaną zdeinstalowane a świadczona usługa zostanie zakończona.

Należy podkreślić, że w okresie pilotażu usługa SAT4EDU jest bezpłatna i szkoła nie ponosi żadnych kosztów.

Przewidujemy możliwość dalszego świadczenia usługi ale jest to zależne od dalszego finansowania projektu przez KE oraz wyników pilotażu.

Aby zgłosić się do projeku:

  1. Pobierz, wypełnij i wyślij nam list intencyjny na sat4edu@internet.pl http://internet.pl/Projekt_Listu_intencyjnego_sat4edu_2020.docx
  2. Zgłoś szkołę przez formularz: https://www.softcream.pl/en/sat4edu-check-in/

Więcej informacji: +48 601375744 lub sat4edu*AT*internet.pl

Termin składania zgłoszeń: 14.03.2020

Konsorcjum Sat4Edu, SoftCream Software, Fundacja APPCO

Top