Home / Aktualności / Raport PIIT: Rynek IT i telekomunikacji w Polsce 2020. Szanse, zagrożenia, bariery rozwoju

Raport PIIT: Rynek IT i telekomunikacji w Polsce 2020. Szanse, zagrożenia, bariery rozwoju

Posted on

Szanowni Państwo, 

Miło nam poinformować, że Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] we współpracy z IDC Polska, opublikowała pierwszy Raport, skupiający dane z dwóch priorytetowych dla transformacji cyfrowej gospodarki branż Raport „Rynek IT i telekomunikacji w Polsce 2020. Szanse, zagrożenia, bariery rozwoju”.

Branża ICT to system nerwowy gospodarki z dużym potencjałem rozwoju, który nie zostanie uwolniony bez wsparcia dla rozwoju nowoczesnej infrastruktury, rozszerzania zasięgu nowoczesnych usług oraz cyfryzacji procesów – tak wynika
z Raportu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, przygotowanego we współpracy z IDC Polska.

Stan rynku usług telekomunikacyjnych i usług IT obecnie warunkuje kondycję całej gospodarki, czego potwierdzenie mieliśmy szczególnie w okresie pandemii.  – Nie da się przecenić znaczenia telekomunikacji i informatyki we współczesnej gospodarce. Rozwiązania ICT towarzyszą praktycznie wszystkim rodzajom aktywności gospodarczej i muszą rosnąć razem z nią, a nawet szybciej – mówi Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Czas pandemii pokazał, jak ważna jest łączność oraz cyfryzacja wszelkich procesów w gospodarce, ale nie tylko. Izolacja, praca oraz nauka zdalna pokazała także, jak ważna jest cyfrowa transformacja w dzisiejszym świecie w niemal każdym aspekcie życia społecznego.

Polska branża technologii informatyczno-komunikacyjnych w 2019 r. warta była już niemal 20 mld dolarów, przy wzroście rok do roku zaledwie na poziomie 1,1 proc. – Podsumowanie polskiego rynku ICT w 2019 r. przez analityków IDC pokazało duży, stabilny segment rynku, który jednak rozwija się wolniej niż cała gospodarka w Polsce – komentuje Ewa Lis-Jeżak, Dyrektor Zarządzająca IDC. – W tym roku w większości obszarów IT widać spadki, a – wg aktualnych przewidywań – stajemy przed ryzykiem, że rynek IT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej skurczy się bardziej niż ich PKB – ostrzega Ewa Lis-Jeżak.

Mimo monitorowanych zagrożeń, polski rynek ICT jednocześnie otwiera nowe możliwości rozwoju gospodarczego, napędzanego przez łączność i cyfryzację. Innowacyjność polskiej gospodarki wymaga jednak systemowego rozwiązania. – Środowisko regulacyjne, naszym zdaniem, powinno znacznie mocniej wesprzeć rozwój innowacji technologicznych w Polsce – uważa Andrzej Dulka.

Raport można pobrać bezpłatnie na www.ict2020.pl

Kluczowe tezy raportu

I.          ​Wartość polskiego rynku ICT w 2019 roku zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 1,1%. Rynek IT wzrósł o 2,3%, a wartość usług telekomunikacyjnych spadła o 0,9%. ​​

II.         Podczas pandemii i izolacji bardzo znacząco wzrosło zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne: o 50% w przypadku usług głosowych i o 40% transmisja danych. Co więcej, zmiany te w dużej mierze pozostaną na trwałe. To wyraźnie pokazuje, że w obecnym świecie dla gospodarki kluczowa jest łączność i cyfryzacja – zdalny dostęp do zasobów, możliwość interakcji na odległość, zdalna obsługa procesów. 

III.        Rynek usług telekomunikacyjnych jest rynkiem dojrzałym, a jego rozwój, związany z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, warunkuje kondycję całej gospodarki cyfrowej. Wraz z dalszym rozwojem sieci światłowodowej oraz z wprowadzeniem technologii 5G poszerzy się obszar możliwości rozwojowych całej gospodarki. Wsparcie administracji rządowej, poprzez współpracę z przedsiębiorcami oraz znoszenie istniejących ograniczeń regulacyjnych oraz proceduralnych, jest niezbędne do dalszego rozwoju kraju i społeczeństwa informacyjnego. 

IV.         Według danych Komisji Europejskiej, w Polsce na rynku pracy brakuje obecnie blisko 50 tysięcy specjalistów IT. Aby znacząco zmniejszyć te niedobory, studia kierunkowe musiałoby kończyć przynajmniej o 10 tysięcy absolwentów rocznie więcej niż obecnie (czyli 72% więcej). Dlatego powinny zostać rozwinięte mechanizmy zachęcające do kształcenia ustawicznego oraz zmiany kwalifikacji zawodowych.  

V.          W światowym rankingu najbardziej konkurencyjnych cyfrowych gospodarek w 2019 roku Polska zajęła 33 miejsce, awansując o trzy pozycje.  Mimo że od kilku lat rośnie ocena Polski, to rynek oczekuje większego zaangażowania polskiego rządu we wspieranie rozwoju takich nowych obszarów usług jak IoT (Internet of Things – internet rzeczy) czy AI (Artificial Intelligence – sztuczna inteligencja). 

VI.         Polska gospodarka powinna stać się bardziej innowacyjna, aby uciec od tzw. pułapki średniego dochodu. Wobec dynamicznych zmian gospodarczych wywołanych stanem epidemii, tym bardziej konieczny jest rozwój cyfrowej gospodarki i Przemysłu 4.0. Niezbędny jest przegląd kluczowych dokumentów strategicznych i programowych państwa, w szczególności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

VII.        Rynek oprogramowania w Polsce w segmencie bezpieczeństwa wzrośnie w tym roku o 5,4%, stanie się to jednak bez znaczącego udziału polskich dostawców. W pierwszej  dwudziestce największych firm na rynku bezpieczeństwa w Polsce nie ma ani jednego polskiego dostawcy. Zatem aby nie pozostać jedynie biernym odbiorcą technologii z zagranicy, Polska musi tworzyć innowacyjne rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

Osiem Fundamentów Skutecznej Transformacji Cyfrowej – Postulaty PIIT

I.          Powszechna i niezawodna łączność szerokopasmowa
Rolą Państwa jest stworzenie prawdziwie przyjaznego otoczenia prawnego i regulacyjnego, a także wsparcie finansowe rozwoju sieci tam gdzie mechanizmy rynkowe zawodzą. Nikt nie powinien spotykać się z technicznymi, geograficznymi czy ekonomicznymi barierami dostępu do internetu.

II.          Świadomość i zainteresowanie technikami cyfrowymi
Rolą Państwa jest przede wszystkim budowanie pozytywnych postaw wobec cyfryzacji, w tym reakcja na powstające mity i obawy z nimi związane. Każdy powinien mieć dostęp do edukacji i przystępnych źródeł wiedzy w zakresie technik cyfrowych.

III.          Rząd i samorząd jako promotorzy cyfrowych innowacji
Cyfryzacja potrzebuje silnych impulsów dla dalszego rozwoju. Administracja na szczeblu centralnym jak i lokalnym ma ogromny potencjał zarówno w warstwie strategii, prowadzonej polityki, jak i wreszcie zasobów finansowych. Dotyczy to także sfery zamówień publicznych czy możliwości tworzenia tzw. „piaskownic regulacyjnych”, które mogą stać się istotnymi narzędziami wsparcia. Należy je świadomie wykorzystywać dla jak najgłębszego wdrażania technik cyfrowych i ich obecności w polityce publicznej.

IV.          Cyfryzacja jako „papier” XXI wieku
Docelowym modelem realizacji wszelkiego rodzaju usług w sferze publicznej i prywatnej powinna być bezpieczna i zaufana forma cyfrowa oparta o rozwiązania cyfrowej tożsamości (eID). W perspektywie kilku najbliższych lat wszyscy powinni mieć możliwość całkowitej rezygnacji z papierowego obrotu dokumentów, co dotyczy także relacji między przedsiębiorcami a konsumentami, procesów back-office w administracji czy e-zdrowia.

V.          Nowoczesne i proste prawo przyjmowane w drodze konstruktywnego dialogu
W dynamicznie zmieniającym się świecie technik cyfrowych, niezbędne jest rozluźnienie gorsetu regulacyjnego poprzez skupienie się na sensowności i konsekwencjach wprowadzanych regulacji. Można to osiągać przede wszystkim dzięki uprzednim analizom ich wpływu na praktykę działalność przedsiębiorców i unikanie wprowadzania kolejnych restrykcyjnych i biurokratycznych przepisów regulujących niemal każdy krok przedsiębiorcy. Z tego też powodu wpływ na cyfryzację oraz potrzeba analizy możliwości realizacji pewnych zadań z wykorzystaniem technik cyfrowych powinny stać się koniecznym komponentem Oceny Skutków Regulacji dla wszystkich nowych regulacji.

VI.          Równe i przejrzyste zasady
Wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze cyfrowym powinny być poddawane tym samym regulacjom w zakresie w jakim dotyczą one usług identycznych lub o tej samej funkcjonalności. Jednocześnie kierunkiem zmian powinno być uelastycznianie możliwości działania tam gdzie regulacje są nadmierne, jak w zakresie stworzenie warunków dla rozwoju na rynku telekomunikacyjnym analityki opartej na dużych zbiorach danych (Big Data), która mogłaby być podstawą dla Przemysłu 4.0 oraz Smart Cities. 

VII.          Cyfryzacja jako droga do zielonej transformacji
Uwzględniając wynikające ze zmian klimatu wyzwania, adresowane na poziomie unijnym przez politykę klimatyczną proponującą ustanowienie nowego Zielonego Ładu, szerszego rozpoznania i zaadresowania wymaga potencjał cyfryzacji jako akceleratora zmian na drodze do neutralności klimatycznej. Z tego względu postulujemy, aby w pracach nad krajową strategią dla klimatu technologie cyfrowe były rozpatrywane przede wszystkim jako narzędzie ograniczania wpływu działalności człowieka na środowisko.

VIII.          Cyberbezpieczeństwo to kluczowy element zaufania
Członkowie PIIT podejmują wszelkie możliwe działania, aby dla użytkowników ich usług bezpieczeństwo danych, środków finansowych i komunikatów było gwarantowane. W świecie cyfrowym nie wszystko jednak zależy on nas. Dlatego postulujemy aktywne zaangażowanie Państwa w działania edukacyjne, informacyjne, współpracę, tworzenie dobrych praktyk oraz wsparcie finansowe kluczowych obszarów, które bez niego nie osiągną wystarczającego poziomu.

Zapraszamy do lektury!

Źródło:https://www.piit.org.pl/o-nas/aktualnosci/raport-piit-rynek-it-i-telekomunikacji-w-polsce-2020.-szanse,-zagrozenia,-bariery-rozwoju

Top