Home / Aktualności / Praktyki zawodowe 2017

Praktyki zawodowe 2017

Posted on

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

symbol cyfrowy zawodu: 312[01]

MIEJSCE PRAKTYKI: SoftCream Software Warszawa

Praktyka powinna odbywa się na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował technik informatyk, a w szczególności administratora, projektanta, programisty.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

Uczeń powinien umieć:

 • scharakteryzować strukturę organizacyjną sekcji informatycznej w firmie
 • rozróżnić rodzaje działalno sieci prowadzonej w firmie
 • zorganizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji
 • dobrać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych
 • zastosowań
 • przetestować i zdiagnozować sprzęt komputerowy
 • rozbudować i unowocześnić zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów
 • posłużyć się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego
 • zebrać dane do systemu przetwarzania informacji
 • posłużyć się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawienia danych
 • zorganizować i wykonać prace w zakresie usług informatycznych dla użytkowników
 • i zleceniodawców
 • obsłużyć lokalne sieci komputerowe
 • zaprojektować proste bazy danych na użytek przedsiębiorstwa
 • posłużyć się bazami danych i systemami przetwarzania informacji w
 • przedsiębiorstwie
 • skorzystać z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej
 • posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim
 • przetłumaczyć teksty w języku angielskim przekazywane przez komputer w poczcie
 • elektronicznej i sieci Internet
 • skorzystać z instrukcji obsługi programów w języku angielskim

I Organizowanie stanowiska pracy

Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Organizowanie stanowiska informatycznego zgodnie z zasadami ergonomii. Rozpoznawanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w procesie pracy. Stosowanie zasad współpracy w zespole. Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników firmy.

II Formy działalności gospodarczej i administracyjnej firmy

Określenie struktury organizacyjnej firmy i charakteru jej działalności. Określanie miejsca i znaczenia prac informatycznych w działalności firmy. Przetwarzanie informacji na podstawie danych wejściowych. Wprowadzanie danych do systemu, przedstawianie wyników przetwarzania informacji i ich wykorzystanie.

III Konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania

Instalowanie i uruchamianie oprogramowania użytkowego. Eksploatacja sprzętu komputerowego w firmie ( montaż zestawu komputerowego, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa )

IV Obsługa oprogramowania używanego w firmie

Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie. Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania informacji.

V Organizacja i wyposażenie przedsiębiorstwa na potrzeby przetwarzania informacji

Określenie zakresu prac prowadzonych w firmie. Wykorzystywanie technicznych środków do zbierania informacji przeznaczonych do przetwarzania. Wykorzystywanie sieci Internet w działalności firmy. Obsługa lokalnych sieci komputerowych. Administrowanie systemami informatycznymi oraz archiwizowanie danych.

VI Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego

Czytanie dokumentacji technologicznej procesu przetwarzania informacji. Planowanie procesów przetwarzania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów. Kontrola poprawności procesu przetwarzania. Korzystanie z bibliotek oprogramowania i zbiorów danych.

VII Projektowanie i programowanie

Wybieranie odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu programistycznego. Określanie elementów procesu projektowania, programowania, i uruchamiania programów komputerowych i systemów przetwarzania danych. Organizowanie pracy projektantów i programistów na stanowiskach komputerowych. Obsługa programów do wspomagania procesu projektowania i programowania.

Plan i organizację zajęć do zrealizowania w ramach praktyki należy dostosować do możliwości danego przedsiębiorstwa, mając na uwadze realizację założonych w programie celów kształcenia.

Przed przystąpieniem do zajęć praktykant powinien być przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp, potwierdzone wpisem do dzienniczka

Odbywający praktykę jest zobowiązany:

 • założyć dziennik praktyki
 • zapisywać w dzienniku tematy realizowanych prac oraz opisy wykonywanych
 • czynności
 • realizować program praktyki zgodnie z programem
 • być obecny w przedsiębiorstwie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Praktykanci 2017

Dodaj komentarz

Top