Home / Aktualności / Czy będziemy wkrótce świadkami renesansu administracji i służby publicznej ?

Czy będziemy wkrótce świadkami renesansu administracji i służby publicznej ?

Posted on
GITR15_cover
GITR15_cover

Raport Word Economic Forum „The Future of Government Lessons Learned from around the Word”,  prezentuje szczegółowo tezę, że główną cechą jaka będą musiały posiąść jednostki administracji w nadchodzących latach to umiejętność dostosowania się do wymogów otoczenia i nakierowanie na stały rozwój, tak aby nieprzerwanie tworzyć wartość publiczną. Innymi słowy administracja musi umieć dostosować swoje działania do szybko zmieniających się warunków i oczekiwań obywateli, i budować zdolności do efektywnego funkcjonowania w złożonych sieciach współzależnych organizacji i systemów w sektora publicznego, prywatnego i non-profit.

Raport określa zmiany jakie muszą zostać wprowadzone do obecnej administracji akronimem FAST co tłumaczy się, że administracja musi funkcjonować następująco:

F = Flat czyli spłaszczona, przy czym owo „spłaszczenie administracji” dokona się poprzez:

większe zaangażowanie obywateli: co w tym przypadku oznacza zmniejszenie dystansu pomiędzy administracją a obywatelami, poprzez wykorzystanie całej gamy rozwiązań od serwisów społecznościowych do kontaktu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Oznacza to uruchomienie systemu stałych konsultacji, badań opinii i innych metod komunikacji urząd ⬄obywatel a także dostęp do otwartych danych publicznych,

zwiększenie wydajności administracji: co należy rozumieć jako uproszczenie organizacji sprzyjające jej usprawnieniu poprzez zmniejszenie liczby warstw w hierarchii pomiędzy kierownictwem a personelem liniowym, przeprojektowanie procesów biznesowych i analizę celów biznesowych organizacji, niwelowanie obsługi papierowej itp.

sprawniejsze procesy decyzyjne: usprawnienie procesów podejmowania decyzji może być osiągnięte zarówno „pionowo” – poprzez sprawniejsze  udostępnianie kierownictwu danych zarządczych i analizy procesów jednostki, jak i „poziomo” poprzez budowanie współpracy w obrębie poszczególnych ministerstw, agencji i urzędów.

budowanie między urzędowych i międzysektorowych sieci współpracy. Sieci, które obejmą podmioty publiczne, prywatne i organizacje trzeciego sektora i poszczególnych obywateli będą miały decydujące znaczenie w XXI wieku do uzyskania korzyści skali i zakresu do rozwiązywania złożonych problemów, oraz wykorzystanie innowacyjnych idei i najlepszych praktyk.

A = Agile, czyli operatywna. Owa operatywność urzędu jest niezbędna do tego żeby sprawnie i skutecznie funkcjonował w zmieniającym się otoczeniu, które wymaga coraz częściej działań niestandardowych i innowacyjnych. Urząd powinien być zatem w stanie szybko i sprawnie zmobilizować niezbędne zasoby do realizacji nowych zadań, ale tez i sprawnie ich się pozbywać kiedy staną się zbędne.

S = Streamlined, czyli usprawniony. Oznacza to gruntowną przebudowę procesów całej administracji z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wspólnych zasobów usług, danych i pracy ze szczególnym podkreśleniem zintegrowanych systemów informatycznych.

T = Tech-enabled, czyli technologicznie proaktywna: nowoczesny urząd musi być technologicznie proaktywny tzn. aktywnie wykorzystywać nowoczesne rozwiązania ze szczególnym podkreśleniem TIK i musi zatrudniać specjalistów z odpowiednią wiedzą techniczną. Polityki, ramy prawne i regulacyjne i wewnętrzne procesy w urzędach muszą zostać przeprojektowane w celu dostosowania do dynamiki zmian otoczenia. Infrastruktura informacyjna urzędu musi być dostosowana do nowych form zarządzania, współpracy i wymiany informacji z partnerami.

Raport stawia wręcz tezę, że to dzięki wszechstronnemu wsparciu systemów teleinformatycznych, w następnych dziesięcioleciach XXI wieku będziemy świadkami swoistego renesansu administracji i służby publicznej.

Dodaj komentarz

Top