Home / Aktualności / Cream Access Testing Tools 2023 + AI

Cream Access Testing Tools 2023 + AI

Posted on

Pomiar WCAG narzędziami Cream Access Testing Tools odnosi się do oceny zgodności strony lub aplikacji internetowej z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) opracowanymi przez World Wide Web Consortium (W3C). WCAG stanowi zestaw zaleceń i wytycznych mających na celu uczynienie treści internetowych bardziej dostępnymi dla osób o różnych niepełnosprawnościach.

Pomiar WCAG Cream Access Testing Tools obejmuje ocenę różnych aspektów dostępności, takich jak percepcja, obsługa, zrozumiałość i zdolność interakcji. Przeprowadzane są testy i oceny, które sprawdzają, czy strona spełnia wymagania związane z dostępnością, takie jak dostęp do treści dla osób korzystających z czytników ekranowych, możliwość nawigacji za pomocą klawiatury, odpowiednie kontrasty kolorów, alternatywne opisy dla elementów multimedialnych itp.

Pomiary WCAG Cream Access Testing Tools mogą być przeprowadzane zarówno przez automatyczne narzędzia do testowania dostępności, jak i przez ekspertów w dziedzinie dostępności. Wyniki pomiarów pozwalają ocenić, czy strona spełnia określone poziomy zgodności z WCAG, takie jak poziom A, AA lub AAA.

Pomiar WCAG Cream Access Testing Tools ma na celu zapewnienie, że strony internetowe są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb i niepełnosprawności. Dostępność treści internetowych jest ważna, aby wszyscy użytkownicy mieli równe szanse korzystania z informacji i usług dostępnych w internecie.

Zobacz więcej: https://www.softcream.pl/catt-cream-access-testing-tools/

Top