Home / Aktualności / PWD Online – Polski Walidator Dostępności stron internetowych

PWD Online – Polski Walidator Dostępności stron internetowych

Posted on

PWD Online

Zdajemy sobie już dobrze sprawę, że wszystkie elementy infrastruktury cywilizacyjnej – od banknotów przez tramwaje i metro po serwisy WWW – powinny być zrobione tak, by korzystać z nich mogli wszyscy, w tym osoby niepełnosprawne. Według danych GUS z 2011 r. niepełnosprawni to ponad 12% ogółu ludności, co oznacza 4,69 mln osób.

Zrzut ekranu PWD Online strona główna

Dostępność informacji w serwisach naszej administracji jest uregulowana w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Według par. 19. rozporządzenia o KRI systemy teleinformatyczne podmiotu realizującego zadania publiczne muszą spełniać wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA. Zobowiązane instytucje miały czas na dostosowanie się do maja 2015 r. , jednak – jak wskazują badania organizacji pozarządowych – prawidłowe projektowanie oraz dostosowywanie stron WWW idzie powoli. Dodatkowym bodźcem powinny być wytyczne MIR dotyczące m.in. dostępności rozwiązań i usług dofinansowywanych z funduszy unijnych w latach 2014-2020. Zgodnie z nimi projekty współfinansowane muszą zakładać m.in. pełną dostępność informacji, w tym aplikacji, stron internetowych i serwisów e-learningu.

Audyty i walidatory

Klasyczne badania dostępności stron WWW polegają na analizie serwisów przez ekspertów oraz ocenach przez użytkowników (badanie UX – User Experience). Z uwagi na pracochłonność zwykle badane są tylko wybrane strony, a i tak badanie może trwać kilkanaście dni. W badaniu automatycznym wykorzystywane są specjalistyczne walidatory, co bardzo przyspiesza analizę. Dla przykładu:  w badaniu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z 2012 r., przy użyciu narzędzia Utilitia analizowano po 50 stron każdego z 3,1 tys. publicznych serwisów, co zajęło 3 miesiące. Według raportu FIIR badanie UX przy poświęcaniu jedynie 3 roboczodni na każdy serwis zajęłoby ponad 14 miesięcy przy pracy 24 godziny na dobę.

Wadą analizy klasycznej – obok dużej pracochłonności – jest subiektywność ocen: zdarzało się, że jeden zespół ekspercki uznawał serwis za dostatecznie dostępny, tymczasem inny zespół oceniał go negatywnie. Badanie automatyczne jest szybkie, powtarzalne i obiektywne. Ograniczeniem jest to, iż badane są tylko aspekty zaprogramowane w walidatorze, nie są brane pod uwagę indywidualne odczucia, np. łatwość posługiwania się serwisem. Optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie audytu eksperckiego, badania UX oraz analizy automatycznej, jednak jest to metoda najkosztowniejsza. W praktyce serwisy często badane są walidatorem w wersji wstępnej, co pozwala na uniknięcie błędów w projektowaniu wersji ostatecznej.

Projekt PWD Online

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Dolina Gubra zaproponowało w ramach projektu PWD Online nie tylko własny walidator, ale także stały automatyczny monitoring dostępności stron WWW. Walidator PWD Online analizuje 29 metryk. Dziewięć z nich dotyczy zgodności z wytycznymi WCAG 2.0, 18 metryk – atrybutów ARIA (Accessible Rich Internet Applications – elementy współpracy strony WWW m.in z czytnikami ekranu stosowanymi przez osoby niewidome). Metrykom nadawana jest wartość 0 (brak cechy) lub 100 (cecha w pełni posiadana). Na podstawie metryk badanej strony wyliczany jest wskaźnik zbiorczy, w którym metryki ważone są poziomem dostępności wymaganym dla danej cechy – od A do AAA. Dwie metryki nie mają bezpośredniego związku ze specyfikacjami: jedna sprawdza obecność informacji kontaktowych, druga dotyczy systemu CMS stosowanego na danej stronie i ma charakter informacyjny (nie jest uwzględniania we wskaźniku zbiorczym). Na podstawie zbiorczego wskaźnika wyliczanego on-line tworzony jest ranking badanych stron.

Zrzut ekranu PWD Online o projekcie

Na stronie PWD Online (http://pwd.dolinagubra.pl/) jest wyszukiwarka do szukania stron urzędów pojedynczo, w powiecie, w województwie. W wyniku podawana jest pozycja badanego urzędu w rankingu według wskaźnika zbiorczego, jego lokalizacja, link do adresu URL oraz raporty dzienne z metrykami.

Zrzut ekranu-PWD Online - serwisy

Ze strony projektu można pobrać szablony stron WWW urzędów JST i BIPów oraz szablony dla stowarzyszeń i fundacji. Szablony przygotowano w wersjach do zastosowania w najpopularniejszych systemach CMS (Drupal, Joomla i WordPress).

Autorzy PWD Online podkreślają, że dzięki nowoczesnym metodom programowania (platforma jest tworzona w języku Java w środowisku GitHub) serwis jest elastyczny i bardzo wydajny: analizuje 3 tys. stron WWW w ciągu 160 minut. Wszystkie metryki, opisy i algorytmy są publikowane, a kod źródłowy serwisu jest otwarty.

Zrzut ekranu PWD Online metryki

Dotychczasowe walidatory trzeba uruchamiać dla pojedynczych stron, natomiast główną wartością PWD Online jest automatyczne porównywanie wszystkich obserwowanych stron, co użytkownikom serwisu daje wyniki badania w szerokim kontekście. Dodatkową zaletą jest codzienny monitoring dostępności i bieżąca aktualizacja rankingu.

Platforma jest otwarta na modyfikacje, nowe pomysły i współpracę. Dla zachowania obiektywności pomiaru po dodaniu nowej metryki obserwowane strony są walidowane z jej uwzględnieniem, co natychmiast jest widoczne w publikowanych wynikach.

Zrzut ekranu PWD Online serwisy

W czerwcu 2015 r. projekt PWD Online jako jeden z sześciu uzyskał dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”. Pierwsza wersja PWD uruchomiona została w październiku, badane w niej było 2814 stron internetowych jednostek samorządowych. W celu wywołania pozytywnej rywalizacji w serwisie publikowany jest ranking 100 najlepszych stron JST.

MAC i Dolina Gubra logo

Dodaj komentarz

Top