Home / Aktualności / POPC – 39 projektów na e-usługi publiczne ubiega się o dofinansowanie

POPC – 39 projektów na e-usługi publiczne ubiega się o dofinansowanie

Posted on

Zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa. W ramach naboru złożono 39 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 2,7 mld złotych. Obecnie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca POPC) trwa ocena formalna złożonych wniosków.

Pierwszy konkurs na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usług dla obywateli i przedsiębiorców w Programie Polska Cyfrowa uruchomiono już w grudniu 2014 r. Nabór wniosków zakończył się 8 maja 2015 r. Jego budżet to ponad 945 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

popc-2015

Działanie 2.1 POPC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych umożliwia finansowanie dwóch typów inwestycji na lata 2014-2020:

– typ I – tworzenie lub rozwój e-usług publicznych dla obywateli lub przedsiębiorców,
– typ II – tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych – niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Złożone wnioski o dofinansowanie projektów należą do obu ww. typów. W trakcie oceny będzie sprawdzane m.in. na ile ich wdrożenie skróci czas potrzebny na realizację różnych typów spraw i ułatwi kontakt klienta z urzędem bez opuszczania domu bądź miejsca pracy.

Podmioty, które mogły składać wnioski w działaniu 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa to:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna,

Instytucją odpowiedzialną za ogłoszenie konkursu, nabór i ocenę wniosków w POPC jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zakonczenie_naboru_19052015

Dodaj komentarz

Top