Home / Aktualności / Aplikacja o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Aplikacja o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Posted on

 

W dniu 3 lipca 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 opublikował informację o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Zgodnie z zamieszczoną informacją wnioski można składać do dnia 10 sierpnia 2015 roku.  Nabór jest prowadzony w m.in. w dziedzinach obejmujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, takich jak:

Kategorie ogólne

  • Zintegrowane inwestycje terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WOF

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza

  • usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym  w szczególności e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja oraz e-kultura (w tym digitalizacja)

Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

  • rozwój MŚP (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out, gospodarka terenami inwestycyjnymi)
  • potencjał eksportowy

Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

  • ochrona powietrza
  • czysty transport miejski
  • plan gospodarki niskoemisyjnej

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

  • usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

  • edukacja przedszkolna  i  ogólna
  • kształcenie zawodowe i ustawiczne

 

Zgłoszenia (dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:„Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”) należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, Warszawa.   Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich,

Al. Solidarności 61 Warszawa, pok. 412, IV p.

Pełna treść oficjalnej informacji dostępna jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego: Informacja o możliwości ubiegania się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020

 

Kontakt”

Sebastian Zięba

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego

tel. (22) 443 02 22

Sekretariat-Rady-Innowacji@um.warszawa.pl

Dodaj komentarz

Top